vineri, 13 iunie 2008

Contract de prestari servicii-model

Contractul este o intelegere a partilor care este consemnata in scris. Este bine ca de la inceput partile sa stie care sunt interesele lor si sa aiba grija ca celeilalte părţi acestea sa-i fie aduse la cunostinta. Mai jos prezentam un model de contract de prestari servicii.
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
nr. Contract...........din data de ...-
Cap. I PARTILE CONTRACTANTE
Art. 1. Societatea Comercială ....... , cu sediul in localitatea .... , jud......., str. ..................., inmatricuatala Registrul Comertului din oraşul F, sub număul ........... , C.U.I. .............reprezentată de către ............... in calitate de -.....................care este denumită in continuare ca PRESTATOR
si
Societatea comercială ..............………………………………………….… cu sediul in loc …………………, jud ………….., str ………………………………... , nr …. , Tel: …………….……… ; Fax: ……..……..….........…… E-mail: .......…………….…….…............, inmatricuatala Registml Comertului din oraşul ..............................sub numărul ..........................……,cod fiscal................…….............…, titulară a contului IBAN ………………………………………….deschis la Banca ........………………….............. reprezentată de : ...............…………………………………… in calitate de : …………………..………….. denumită in continuare ca BENEFICIAR, au convenit incheierea prezentului CONTRACT DE PRESTARI SERVICII avind următoarele clauze :

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. PRESTATORUL se obligă sa realizeze pentru BENEFICIAR următoarele servicii :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
NOTĂ: Aprovizionarea cu Necesarul de materiale (ANEXA NR.2) cade in sarcina …………………...… . La cererea expresă a BENEFICIARULUI, PRESTATORUL se ocupă de aprovizionare.
Art. 3. Pentru realizarea serviciilor descrise la Art.2., PRESTATORUL va furniza si va folosi echipamentele si materialele care fac obiectul ANEXEI NR. 2, Necesar de materiale, din prezentul Contract de prestari servicii .
Cap. III TERMENUL DE EXECUŢIE A SERVICIILOR
Art. 4. PRESTATORUL va realiza serviciile prevazute la Art.2. din contract in termen de .………………..... incepând cu data de .....……………… pana la data de …………........... . Se vor percepe PRESTATORULUI penalizări de 0,5% din valoarea contractului fara TVA , pentru fiecare zi de intîrziere de la termenul de realizare a lucrării.
Art. 5. In termenul de execuţie prevazut la
Art.4. nu este prevazut timpul necesar aprovizionarii cu materiale, aparate, aparataj si accesorii necesare executării lucrărilor prevazute la Art.2. Răspunzătoare de aprovizionare este partea care este arătată la NOTĂ de la Art.2.
Cap. IV PREŢUL ( ONORARIUL ) SERVICIILOR , MODALITĂŢI DE PLATĂ
Art. 6. Pentru serviciile efectuate de PRESTATOR, BENEFICIARUL va plat acestuia suma de …………………............ RON , sumă negociată intre parti sau aşa cum rezultadin Devizul de lucrări (ANEXA nr.3)
Art. 7. Plata pentru lucrările si serviciile făcute de PRESTATOR se va face de către BENEFICIAR in max. 5 zile de la data facturării după care se percep penalizări de 0,3%/zi de intarziere din valoarea contractului fara TVA.
Cititi mai departe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu